Комунальний заклад Початкова школа сел. Дослідного

   

Річний план роботи

Річний план роботи

Комунального закладу «Дослідна загальноосвітня школа  І ступеня»

Новоолександрівської ОТГ

на 2020/21 навчальний рік

 

Вступ

 

            Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій розвитку освітніх процесів вимагає від України вибору випереджальної моделі подальшого поступу та мобілізації освітніх ресурсів в умовах виклику всесвітньої пандемії COVID-19. Масштабність і новизна історичних викликів ХХІ століття обумовлюють необхідність прогнозування інноваційного розвитку освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, управлінських домінантах, спрямованих на виховання конкурентно спроможної, соціально мобільної особистості. Важливо перейти від школи, яка дає дітям знання у звичайних умовах, до школи, яка вчить здобувати знання та набувати ключових компетентностей в умовах дистанційного навчання.

             Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, вміє орієнтуватися та адаптуватися до нових викликів часу. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все, до чого доторкається дитяча зацікавленість, з огляду на те, як це вплине  на їх життя та  здоров’я.

             У 2019 – 2020 навчальному році освітня діяльність у КЗ «Дослідна ЗОШ І ступеня» здійснювалася відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України», нових Державних стандартів початкової, Концепції нової української школи, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних та  програм громади в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

               Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її до потреб особистості та вимог часу. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, відповідальний громадянин України, що має позитивне ставлення до себе та інших членів соціуму.

 

 

Створення умов для забезпечення гарантованого

права громадян на здобуття освіти

      Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовільняються сформованою мережею навчального закладу. 

       Дослідна загальноосвітня школа І ступеня здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту закладу. Своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативної роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням( на виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту» , ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку») у школі вівся  облік дітей і підлітків, які мешкають  на території обслуговування школи, уточнювались списки дітей віком 5-18 років та коригувалась електронна база даних цих дітей. Робота по перевірці списків учнів на території обслуговування обговорювалась на інструктивно-методичній нараді в серпні 2019 року. Освітній процес відбувався в одну зміну. Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів.  У школі протягом останніх років діє загальношкільна єдина система обліку відвідування учнями занять.

       Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених здобувачами освіти, через ряд заходів:     

 • контроль за відвідуванням занять;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками; 

        У 2020-2021 навчальному році  педагогічний колектив продовжить працювати над завданнями:    

 •  здійснення  постійного контролю за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять;
 •  налагодженням  роботи щодо надання якісних освітніх послуг в режимі дистанційного   навчання (за потреби);                 
 •  активним застосовуванням різноманітних форм підвищення мотивації учнів до навчання у різних формах;
 • контроль за відвідуванням учнями навчальних занять; 
 • у кожному конкретному випадку відсутності учня на заняттях невідкладне з’ясування причини, встановлення місця перебування дитини, інформування батьків або осіб, які їх замінюють.
 •  у випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, або не бере участі в дистанційному навчанні (за потреби), інформування служби у справах дітей, а в разі необхідності – кримінальної поліції у справах неповнолітніх.                                                                                                                        

 

Кадровий ресурс закладу

 

     У 2019-2020 навчальному році школу було забезпечено кадрами на  90 %. Станом на 01.09.2020 р. в навчальному закладі працює 5 вчителів.  Повну вищу освіту мають 4 учителя. В школі працює вчитель сумісник.

Якісний склад педагогічних працівників : 

 • спеціаліст вищої категорії – 1 ( 20 %);  
 • спеціаліст - 4 (80 %);   

                  Технічне обслуговування освітнього процесу здійснюють 2 працівники закладу. Також головний бухгалтер та медична сестра. Для занять обладнані 5 навчальні кабінети,  спортзал, спортмайданчик, ігровий майданчик.

 

     Методична робота з педагогичними кадрами

            Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, освітню політику в школі спрямована на пізнавальну, наукову, аналітико-управлінську та аналітико - корекційну діяльність,  психолого - діагностичну функцію освітнього процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи.  

            Впродовж року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:  

 • здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня та його соціалізації в соціумі;
 • забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і якісному складу педагогічних кадрів;
 • формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду;
 • розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури; 
 • забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням;
 • використання оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи;                             
 • забезпечення змістовного наповнення веб-сайту закладу.                                                

             Згідно з річним планом роботи школи у 2019 - 2020 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою. Методична робота здійснювалася згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного відділу освіти Новоолександрівської ОТГ, нормативно - правовими документами про початкову освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. У 2019/2020 н. р. педагогічний колектив продовжив  працювати над методичною проблемою «Соціалізація особистості здобувача освіти». Педагоги школи працювали на  вироблення  умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику технології схемо-знакових моделей, кращого педагогічного досвіду, над покращенням навчально-виховного процесу.  На виконання вищезгаданого було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, діяли як одне ціле з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання. Вся методична робота  реалізовувалася в основному через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації. Всі заходи були спрямовані на реалізацію проблеми школи.                                      

Методична робота була організована згідно структури:                                                       

 • педагогічна рада;            
 • методичні об’єднання  вчителів;
 • семінари;  круглі столи, презентації, практичні заняття;  
 • організація і проведення предметних тижнів; 
 • проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу;
 • підвищення загальноосвітнього рівня здобувачів освіти; 
 • організація роботи з обдарованими дітьми.

 Методична робота в 2019/2020 н. р. велася за такими формами: 

 • індивідуальні форми роботи: співбесіди, консультації;     
 • групові форми роботи: методичні об’єднання, предметні тижні, тренінги

 

              Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує актуальні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів.

            На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання, робота над новими розвантажувальними програмами в початковій школі. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення, подолання типових помилок, 6 недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та підведено підсумки ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад.

                  Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів у 2019/2020 н.р:

1. Постійно вивчати і проводити відповідну роботу по виконанню нормативних документів, інструкцій, інструктивно-методичних листів, інформативно-правової бази школи.

2. Впроваджувати в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, сучасних інтерактивних методик навчання. 

3. З метою обміну досвідом проводити відкриті уроки, майстер-класи, творчі звіти.

4. Продовжувати роботу по впровадженню єдиних вимог до учнів і Статуту школи.        

5. Активізувати методичну роботу класних керівників.

6. Вести роботу по підвищенню якості навчання і відповідальності за результати успішності, здійснення моніторингових досліджень та обговорення аналізу їх результатів, обговорення шляхів покращення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів. 

        З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи вчителів району, дистанційно відвідували семінари.                                                    Шляхом співбесід та звітів на нарадах, методичних об´єднаннях здійснювався контроль за самоосвітою вчителів. Проводилися індивідуальні форми методичної роботи: консультування, відвідування і аналіз занять і позакласних заходів.

        Щомісяця проводились інформаційні, методичні оперативні наради при директорові з актуальних питань навчально-виховного процесу.                        Впродовж року (в кінці І семестру) проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з української мови, математики. Порівняльний аналіз дозволив визначити шляхи вдосконалення освітнього процесу.  

          Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів як комплексу освтніх заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів.

       Більшість учителів добре знають і успішно реалізують на уроках основні педагогічні ідеї навчальних програм, творчо використовують методичні листи про викладання основ наук, рекомендації щодо розвитку умінь і навичок школярів.                                                                                                                                                  

          Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів.

          Впродовж  року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, Державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Впродовж року вчителі проводили позакласні заходи в межах шкільних предметних тижнів. За складеними планами вчителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями: цікаві конкурси, вікторини, виставки газет, інтелектуально-розважальні ігри, проекти. Протягом року були проведені предметні тижні  олімпійський тиждень, початкового навчання, тиждень профорієнтації, Шевченківський тиждень, математики.         

          Учні нашої школи стали активними учасниками конкурсів з математикик та англійської мови. З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогами протягом 2019-2020 н.р. адміністрація закладу здійснювала контрольно – аналітичну діяльність на достатньому рівні. Проведено: перевірку стану вивчення викладання предметів Нової Української школи, адаптації шестирічних дітей до школи, персонального контролю вчителів, контроль за веденням класних журналів, відвідування навчального закладу здобувачами освіти; перевірку питань виконання навчальних програм, ведення щоденників,  зошитів, особових справ.     

          За підсумками перевірок підготовлено накази, які заслухано на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об’єднання вчителів, нарадах при директорові.               

           Вчителям  систематично надаються консультації про стан сучасної освіти в Україні шляхом проведення індивідуальних бесід, нарад при директорові, консультацій за публікаціями фахових газет та журналів.

           Учителі систематично відвідували дистанційні семінари працювали над удосконаленням форм і методів освітньої діяльності для підвищення ефективності та якості освітнього процесу шляхом проведення нетрадиційних уроків, впровадження в навчальний процес нових педагогічних ідей та досягнень передового педагогічного досвіду.           

          В  методичній  роботі виявлено певні  недоліки,  що потребують усунення в подальшій роботі:                                                                                                                             

-  Середній  рівень взаємовідвідування уроків;                                                                             

- Недостатнє вивчення та використання в роботі нових освітніх технологій;                               

- Недостатній рівень використання проектних технологій на уроках;                                                

- Не вистачає заохочення учнів до активних форм засвоєння навчального матеріалу;                                                                                                                                        

- Педагоги школи не проявляють активність в розробці методичних матеріалів.                                                                                                                    

В основному план методичної роботи за рік виконано.

    Завданнями методичної роботи на 2020/2021 навчальний рік є:

 • Ефективне  використання програмно-методичних документів, досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;      
 • Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів та здійснення керівництва їх діяльністю; 
 • Підвищення мотивації педагогів на освоєння інноваційних педагогічних технологій навчання і виховання;       
 • Удосконалення та активізація роботи з обдарованими дітьми;
 • Професійний розвиток учителя початкових класів в системі Нової Української школи.

          

 Управління закладом загальної середньої освіти

            Управління закладом проводилось за певною системою. З цією метою на інструктивно–методичних нарадах вивчались  нормативні та інструктивно-методичні документи. Діяв механізм чіткого розподілу обов’язків між вчителями головою методичного об’єднання, педагогічною радою школи, головним бухгалтером медичною сестрою та тех.працівниками. Адміністрація школи залучала їх до корекції та контролю за виконанням навчальних програм, розподілу педагогічного навантаження. Ділова документація в школі велась відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Інструкцією з діловодства. Про стан ведення ділової до­кументації видані відповідні накази. Згідно з переліком Інструкції з ведення ділової документації у наяв­ності є всі документи; усі книги та журнали поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані керів­ником та скріплені печаткою. Робота з документами була чітко організована, оформлення документів, їх збереження та архівація здійснювалось згідно з Інструк­цією. Організація документообігу здійснювалась вчасно, згідно зі встановленими термі­нами. Всі управлінські рішення відповідали діючим нормативним документам, видавались своєчасно згідно з термінами, визначеними в річному плані роботи, були дієвими. Накази з  основної діяльності доводились  до відома працівників під підпис, велись протоколи педрад, нарад при директорові , засідань МО.

           Перевірки, здійснені адміністрацією, свідчать про те, що педагогічний

колектив школи приділяє   увагу підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  умінь, системності знань, набуття компетентностей, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних навиків, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

          З метою з’ясування рівня виконання завдань Державних  стандартів було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу щодо створення комфортних умов для навчання в школі   першокласникам.  Результати вивчалися на педагогічних радах, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.  Адміністрація школи використовує інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів і рейтинг в оцінці роботи вчителя, а також  нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо. Проводився контроль за виконанням управлінських рішень: на педрадах заслуховувались виконання рішень попередньої педради, аналогічно – на  нарадах при директорові.

  Реалізація нових державних стандартів початкової освіти

           У цьому навчальному році початкову освіту здобували  72 учні. Учителі 1-2 класів працювали за стандартами НУШ, 3-4 класів -  над формуванням ключової компетентності  – вміння вчитися.  Саме тому освітній процес у 1– 4  класах був спрямований на досягнення результатів навчання (діяльнісне навчання)  з впровадженням здоров’язберігаючих технологій. Для збереження і зміцнення фізичного здоров’я  учнів 1-4 класів, навчання і виховання організована активна співпраця з батьками учнів, медичним працівником, практичним психологом, учителями – класними керівниками. Реалізовували стандарт початкової освіти і доклали немало зусиль, щоб уроки були цікавими і змістовними, а учні 3-4 класів закінчили навчальний рік  з хорошими показниками.   Учні 1 і 2 класів -   навчалися за програмую НУШ. Впродовж навчального року класи забезпечувалися необхідною матеріально-технічною базою. Учні початкової ланки освіти володіють читацькими, мовними, математичними, технологічними компетентностями: читають, переказують, аналізують текст, вміють висловлювати власну думку, давати оцінку подіям та вчинкам, виконують математичні завдання, цифрово грамотні, активні у творчості.                                                                                                     

 У 2019-2020 навчальному році пріоритетними завданнями   початкової освіти  в 1-4 класах були:

 • проведення  роз’яснювальної роботи з батьками першокласників на тему: «Як зберегти здоров’я і життєрадісність в умовах НУШ».
 • продовження  роботи щодо залучення  на зміцення матеріально-технічної бази класів;
 • підвищення якості підготовки вчителів до уроку на засадах компетентнісного підходу;
 • використання  на уроках технічних  засобів  навчання ;
 • продовження  роботи  щодо підвищення рівня  результатів участі учнів у конкурсах конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, конкурсі з англійської мови.
 • використання  на уроках технічних  засобів  навчання ;

При цьому особистісно - зорієнтований підхід до навчання забезпечував  розвиток  академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших компетентностей учнів.

         Діяльнісний підхід спрямувався на розвиток умінь і навичок учня, вміння застосовувати  здобуті знання  у практичних ситуаціях.

Моніторингові дослідження

          Одним із засадних положень функціонування закладу є забезпечення належної якості освіти. Моніторингові дослідження сприяють виявленню проблем, напрямків, які потребують більшої уваги. Створена система моніторингу якості освіти в закладі надає можливість здійснювати комплексне вивчення проблем, оцінити результативність, визначити перспективи подальшого розвитку. Результати  моніторингових досліджень  (українська мова, математика) заслуховувалися на нарадах при директорові, засіданнях МО, було видано наказ за підсумками І семестру. У ІІ семестрі моніторинг не проводився у зв’язку з переходом на дистанційну форму навчання.

Підсумки контрольно – аналітичної діяльності адміністрації

          Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності були:

 1. Адаптація учнів 1-го класу  до навчання.
 2. Отримання інформації для педагогічного аналізу, проведення моніторингових досліджень, надання методичної допомоги вчителям.
 3. Створення оптимальних умов для навчання і виховання учнів.
 4. Реалізація шкільної методичної, виховної тем.
 5. Реалізація шкільної  програми «Обдаровані діти».
 6. Виконання плану внутрішкільного контролю та узагальнення підсумкових матеріалів.
 7. Реалізація пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, основних законодавчих та  нормативних документів, регіональних програм в галузі освіти.
 8. Впровадження особистісно – зорієнтованих  технологій навчання.

       Всі види внутрішного контролю, зазначені вище, виконані в основному на достатньому рівні.

       Одночасно, поряд із позитивними напрацюваннями в роботі школи є певні питання, на вирішення яких необхідно акцентувати увагу в новому навчальному році:

 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя окремо над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму, підготовки випускників до життя в швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності;
 • впровадження інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання;
 • формування в учнів прагнення до навчання впродовж усього життя, пошуку кращих шляхів розв’язання життєвих проблем;
 • вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, участь у заходах обласного, районного рівнів;
 • робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, підвищенням рівня якості уроку, самореалізацією особистості;
 • ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня; робота зі здібними та обдарованими  дітьми;
 • врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей школярів.

 

Ефективність освітнього процесу

 

            Питанню навчальних досягнень учнів у навчальному закладі приділялось достатньо уваги. Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. У 2019-2020 навчальному році, у порівнянні з минулими навчальними роками, зросла кількість учнів, які навчаються на високому рівні.

          Результати ДПА

           ДПА є результатом того, на скільки ефективно були використані години як інваріантної, так і варіативної складових. Адміністрацією школи в ході підготовки до проведення ДПА були вивчені відповідні нормативні документи, з якими були ознайомлені педпрацівники, учні та батьки. Були  визначені склади атестаційних комісій.

Але ж Державна підсумкова атестація в 4 класі у зв’язку з пандемією  COVID-19 була відмінена.

Реалізація шкільної програми «Обдарована дитина»

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття у процесі навчання дитячої обдарованості.  Роботу спрямовано на виконання комплексної шкільної програми «Обдарована дитина». Для реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та набуття нею навичок і знань у певних галузях діяльності, застосування її здібностей  в школі були створені  умови для  залучення дітей до занять мистецтвом, англійською мовою, спортом, тощо.  

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводимо розроблення варіативної частини навчального плану. У 2019-2020 н.р. вчителі проводили індивідуальні заняття, консультації, гуртки за вибором.

Упродовж навчального року :

1. У вересні на інструктивно-методичній нараді розглянуто питання організації роботи з обдарованими учнями; запланована у квітні нарада про  результативність роботи з обдарованими учнями була перенесена на кінець серпня у зв’язку з переходом на дистанційну форму роботи.

2. Оновлено інформацію щодо даних обдарованих дітей;

3. Вчителями постійно використовувалась інформація для виявлення здібностей обдарованих дітей відповідно до вікових категорій;

4. Класними керівниками  організована робота щодо виявлення обдарованих дітей.

            Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечувала мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно брали участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях, естафетах.

            За підсумками навчального року з метою вдосконалення освітнього процесу та виявлення недоліків та резервів для підвищення якості освіти, зібрані та проаналізовані інформаційно-статистичні матеріали успішності та якості знань. Зроблено аналіз успішності кожного учня.

 

          У 2020-2021 н.р для підвищення якості роботи з обдарованими дітьми необхідно:

 • Неухильно дотримуватися статті 54 Закону України «Про освіту», в якій йдеться, що педагогічні працівники зобов’язані сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти. 
 • Організувати якісне проведення шкільного етапу учнівських олімпіад, підготовку переможців наступних етапів олімпіад.    
 • Закріпити за обдарованими учнями наставників. 
 • Здійснити моніторинг результатів участі наступних етапах предметних олімпіад.    
 • Підвищити відповідальність педагогічних працівників, за результати своєї роботи з обдарованими учнями.

 

Виховна робота

            У 2019-2020 н. р. виховна  робота  здійснювалася відповідно рекомендацій МОН України щодо організації виховної роботи, Основних орієнтирів       виховання учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Річного плану роботи школи, річного плану виховної роботи школи та планів виховної роботи класних керівників, мала системний характер і спрямовувалась на виконання завдань, поставлених у засадових державних документах з проблем виховання учнівської молоді.  Педагогічний колектив створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, працював над реалізацією виховної мети  «Створення сучасного виховного середовища для формування життєвих компетентностей школярів на всіх етапах  становлення особистості».           

        Виховний процес було організовано так, що у центрі уваги перебувала особистість учня як суб’єкта  виховання, розвиток його внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя. Пріоритетними напрямками є формування гармонійно розвиненої і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, з відповідним ставленням до культури і мистецтва, природи, праці.

      Система виховної роботи починається з планування. Усі види планів були складені на підставі сучасних вимог до планування системи виховної роботи, скоординовані, в основу було покладено аналіз роботи за минулий навчальний рік. Плани роботи класних керівників є певними виховними проектами, де передбачається перспектива як індивідуального, так і колективного впливу на особистість учня, відслідковуються індивідуальні здібності, потреби та запити дітей і аналізується кінцевий результат. Всі плани виховної роботи класних керівників були  проаналізовані директором школи.

       У школі є 4 класних колективів здобувачів освіти, які  працюють з призначеними класними керівниками. У своїй роботі педагоги використовують різноманітні форми роботи, як індивідуальні так і групові. Один раз в тиждень в кожному класі проводились години класного керівника, на яких відбувалося обговорення з учнями конкретної запланованої теми, а також огляд подій за минулий тиждень. Крім того, свою виховну діяльність класні керівники здійснювали в постійному контакті з учнями під час уроків, перерв, в позаурочний час. На сучасному етапі класні керівники практикують методи виховання не тільки як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку особистості, але і як засіб формування позитивних властивостей і якостей.

       

Класними керівниками було заплановано для проведення з кожним класним колективом загальношкільні заходи за напрямом до суспільства і держави

Клас

Класний керівник

Назва заходу

1

Магід Н.В.

Прощання з Буквариком

3 - 4

Шевченко В.С.

Наша мова солов’їна

3 – 4

Кирик А.М.

Чи знаєш ти свій рідний край

1 – 4

Гаєвська П.О.

Козацькому роду нема переводу

1 – 4

Магід Н.В.

Народні символи України

1 - 4

Кирик А.М.

Тарасовими шляхами

1 – 4

Шевченко В.С.

День героїв Небесної сотні

3 - 4

Кирик А.М.

День пам’яті бою під Крутами

1 – 4

Гаєвська П.О.

Україна – європейська держава

3 - 4

Кирик А.М.

День українського добровольця

1 - 4

Шевченко В.С.

Я маю права

 

        З них проведено заходи згідно плану  класними керівниками 1 - 4  класів. Решту заходів було перенесено на наступний навчальний рік у зв’язку з переходом навчального закладу на дистанційну форму навчання.      

       Ці та всі інші заплановані і проведені загальношкільні заходи були спрямовані саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, гордості за свою Батьківщину, виховувати в них високі моральні якості, естетичні смаки, розкривати нові таланти.

      Класні керівники працюють на перспективу, спрямовують свою практичну діяльність на забезпечення наступності духовного і морального досвіду, підготовці особистості до успішної життєдіяльності.

      Впродовж 2019-2020 н.р. члени МО класних керівників здійснювали свою роботу згідно нормативних докуменів МОКК, визначеної виховної мети школи, мети МО «Формування патріотизму підростаючого покоління як першочергове завдання системи освіти». За звітний період відбулися тематичні засідання («Формування національної свідомості підлітків як соціально-педагогічна проблема», «Соціальна і громадянська компетентності – важлива складова розвитку особистості школяра», «Виховання етнічної самосвідомості та національної  само ідентифікації в контексті НУШ»), які проходили в очному режимі  та режимі онлайн-конференції,  на яких було обговорено методично-педагогічні проблеми, ефективність вправадження новітніх педагогічних виховних технологій, що сприяють формуванню та розвитку життєвих компетентностей здобувача освіти, проходив обмін досвідом між класними керівниками щодо актуальних питань у роботі з вихованцями.                                                                                                      

        Класні керівники спрямовували діяльність на формування і розвиток соціально і громадянсько компетентної, освіченої, свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті, завдяки спільній взаємодопомозі суспільства, сім’ї, школи.

         За попередні роки в школі сформувалась певна система громадянського та національно-патріотичного виховання, що визначається по ціннісному ставленню особистості до суспільства і держави. Традиційно в школі відзначалися національно-патріотичні свята та пам’ятні дати: День пам’яті жертв Бабиного Яру, День захисника України, День державності на західноукраїнських землях, День української писемності та мови, День гідності і свободи, День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, День збройних сил України, День соборності України і день пам’яті героїв Крут, Дні пам’яті героїв Майдану, Міжнародний день рідної мови, Шевченківські дні. З метою відродження і розвитку українських національних традицій, пропаганди українського фольклору та етнографії, збереження звичаїв і обрядів серед учнівської молоді, залучення її до участі в національно-релігійних святах, забезпечення змістовного дозвілля  у школі проводилися фольклорно - етнографічний конкурси серед  учнів 1-4 класів відповідно до свят зимового календаря, участь у позашкільних конкурсах.                                                                                           

          Вчителями запроваджувалися нові  форми проведення виховних заходів, зокрема під час освітнього процесу у дистанційному  режимі.  

           В сучасних умовах  особливої актуальності набула  проблема виховання та самовиховання творчої особистості, здатної на самостійну діяльність та саморозвиток. Активними були школярі і в суспільно корисній праці, разом з класними керівниками та всіма працівниками школи брали участь у традиційній толоці восени. Було проведено прибирання шкільного подвір’я, пришкільної території та бігової доріжки спортивного стадіону.                                                   

           Впродовж року 2019-2020 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України, нормативних документів  з питань безпеки життєдіяльності учнів,  «Положення про організацію роботи з охорони  праці учасників освітнього процесу», «Про пожежну безпеку»,   комплексних заходів  щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заплановані заходи в рамках  Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності, цільові бесіди про збереження життя та здоров’я, про що заносили відповідні записи до робочих планів класних керівників, класних журналів. В ході виховної діяльності вчителями в шкільному колективі проводилась роз’яснювальна робота з питань профілактики  шкідливих звичок серед школярів. Було проведено ряд просвітницьких заходів соціально-психологічною службою закладу з метою підвищення рівня обізнаності учнів щодо явища булінгу в середовищі школярів, небезпек, які несуть необдумані вчинки підлітків.                                                    

           У позаурочний час діти були зайняті в школі в 6 різнопрофільних гуртках, які  працювали  згідно складеного графіка у зручний для дітей час.  Результати своєї діяльності гуртківці неодноразово представляли під час предметних  тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно- корисних заходах, які проходили у школі та в громаді.

 

Робота з батьками

Успіх навчання і виховання молодого покоління багато в чому залежить від того, настільки тісні відносини школи і сім`ї. Це, з одного боку, участь батьків у виховання, яке здійснюється школою, з іншого – вплив школи на сім`ю.  Батьківські комітети класів та школи є дієвою формою організації роботи з батьками.

У нашому навчальному закладі батьки вносять свій вклад у виховання дітей: беруть участь у підготовці та проведенні шкільних виховних заходів, волонтерській діяльності.

Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори         (жовтень), а також класні батьківські збори.

Організація роботи з правового виховання та профілактики антисоціальних явищ серед здобувачів

        Правове  виховання  сприяло формуванню у здобувачів освіти моральних почуттів,  які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і  засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності. Завдяки правовому вихованню в дітей та молоді  мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням  правовиховання, яке  визначає характер всієї виховної роботи, є забезпечення  подолання окремими  учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

       Правоосвітня та правовиховна робота в закладі у 2019-2020 навчальному році здійснювалась згідно із річним планом виховної роботи через систему заходів, які реалізовувались адміністрацією закладу, класними керівниками, соціально-психологічною службою, та правоохоронними органами.

        Для налагодження ефективної та результативної роботи щодо забезпечення у школі правового виховання  було видано ряд організаційних наказів. Питання, що стосуються правового виховання учнів розглядались на нарадах при директорові.

        З метою активізації превентивної роботи спрямованої на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя учнів і на попередження несприятливого впливу на них факторів соціального середовища діяла створена Рада профілактики правопорушень. Впродовж навчального року жоден учень не був поставлений на внутрішкільний облік, а одиничні порушення правил для учнів вирішувались за медіації соціально-психологічноі служби, однолітків, педагогів та батьків.

        Правове виховання у школі  здійснюється як під час уроків,  так і  в позаурочний час.  Значна робота у справі превентивого виховання проводиться класними керівниками 1 – 4 класів. Найбільш поширеними формами у роботі класних керівників є години спілкування,  бесіди, конкурси малюнків  на правову тематику. Проводилися також різноманітні класні заходи, спрямовані на підвищення рівня правосвідомості школярів.

         Класними керівниками та адміністрацією школи проводилася постійна індивідуальна робота з учнями, що потребують особливої педагогічної уваги. У школі проводилися   дні профілактики правопорушень кожної третьої середи місяця.

        У школі ведеться «Облік відвідування (пропусків занять)» та виясняють причину відсутності  учнів на заняттях.

       Адміністрація школи тримає під постійним контролем відвідування учнями школи та їх успішність. 

       Практичний психолог  індивідуально працює із дітьми та завдяки тестуванню, співбесідам  вивчає особистість дитини, мікроклімат її сім`ї, адаптування її в середовищі. Потім на основі досліджень дає рекомендації як учням, так і батькам та педагогам щодо попередження правопорушень.

       У школі є тематичні стенди: «Державна символіка України», «Загальні правила поведінки учнів у школі».   Куточки державної символіки наявні також і в кожній класній кімнаті 1 – 4 класів.  Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в шкільній бібліотеці.

        На канікулярний час складається план роботи під час  канікул, до проведення заходів залучаються учні всіх класів.

       В основу процесу навчання і виховання покладено увагу, любов до дитини,  бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу  до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма  її  позитивними і негативними рисами.  Уся  робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння  застосовувати їх в повсякденному житті.   Система правовиховної роботи, яка склалася у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому  вихованні досягнуто.

      Організація роботи з безпеки життєдіяльності

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, керуючись  відповідною нормативною базою, у навчальному закладі була організована робота з безпеки життєдіяльності.

       Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на проведення занять у кабінетах та спортзалі. У вересні класними керівниками з усіма учнями школи проведено вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності, протягом навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, під час роботи в майстерні, на заняттях з трудового навчання та фізкультури. Перед виконанням специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж.

       Перед початком навчального року всі працівники та здобувачі освіти закладу пройшли профілактичний медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому навчальному році та до зими. Упродовж року були проведені профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму. Перед початком усіх канікул класні керівники проводили інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул. У жовтні та березні  було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. У зв’язку з перехом школи на дистанційне навчання через карантин не проведено День ЦЗ.

         На уроках «Основи здоров’я» відпрацьовано дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і надання першої допомоги травмованим та потерпілим.

Класні  керівники провели всі заплановані бесіди та заняття з дітьми по вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом,  правил поведінки в громадських місцях та на воді, правил під час пандемії, спричиненої COVID-19.

        На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей. Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

Стан дитячого травматизму

Відповідно до Річного плану роботи школи з метою забезпечення здорових і безпечних умов під час освітнього процесу, запобігання нещасних випадків серед учнів у побуті, дотримання вимог чинного законодавства  впродовж  2019-2020 н.р. робота педагогічного колективу з питань профілактики дитячого травматизму проводилась згідно законів України, Інструктивних листів Міністерства освіти і науки України,  наказів відділу освіти Новоолександрівської ОТГ, рекомендації МНС України.

Відповідно до вимог велися журнали обліку інструктажів учнів та обліку відвідування навчальних занять. В усіх навчальних кабінетах та спортзалі є затверджені інструкції з правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті.

Класними керівниками 1 – 4 класів проводилися всі види програмних бесід по запобіганню різних видів травматизму дітей, а також позапланові та додаткові бесіди. Крім того було проведено години спілкування, зустрічі, конкурси та вікторини з питань охорони життя та здоров’я учнів. Були проведені відповідні інструктажі з ТБ на уроках трудового навчання, фізичної культури, інформатики, перед проведенням екскурсій, позашкільних змагань та конкурсів, перед початком канікул.

Систематично здійснювався контроль санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

Під час уроків з учнями  проводились  руханки. У кабінетах початкових класів були організовані відпочинкові зони. Постійно здійснювалося чергування учнів та вчителів за складеними графіками під час перерв у приміщенні школи та на подвір’ї. Педагогічний колектив ретельно стежить за тим, щоб учні не приносили до школи небезпечних предметів, не вживали сумнівних продуктів.

Проводилася відповідна робота з батьками учнів на батьківських зборах та індивідуально, з питань травмування учнів у побуті і під час відпочинку.

  Постійно проводилася робота з превентивного виховання, профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, булінгу.

Протягом літа був проведений медичний огляд учнів, складені списки груп здоров’я, листки здоров’я.

Впродовж 2019-2020 н.р. випадків травматизму під час освітнього процесу не було.

Організація відпочинку здобувачів освіти

В навчальному закладі організація відпочинку учнів здійснювалась на належному  рівні.

Упродовж навчального року діти не лише навчались, а й активно відпочивали під час перерв та в післяурочний час. З цією метою організовувалось проведення різноманітних виховних та розважальних заходів. Вчителями початкових класів, фізкультури, основ здоров’я, були розроблені цікаві заходи, метою яких було:

 1. організація змістовного відпочинку в позаурочний час;
 2. виховання навичок здорового способу життя;
 3. прищеплення любові до рідного краю, природи;
 4. прищеплення навичок культури спілкування та культури поведінки;
 5. виховання санітарно-гігієнічних навичок.

Організація цивільного Захисту

На виконання вимог Закону України «Про цивільний захист», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника ЦЗ Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009р. №841, наказу по школі від 22.01.2020 р №9 «Про підсумки виконання плану основних заходів цивільного захисту у 2019 році та завдання на 2020 рік», плану підготовки цивільного захисту на 2019 рік у навчальному закладі проводили відповідну роботу основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) в основному виконано. Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувались на організацію навчання учнів та постійного складу працівників школи згідно з чинними програмами ЦЗ, проведення спеціальних тренувань, навчання учнів 1-11 класів за програмою організації ЦЗ школи, а також на створення умов для надійного захисту учнів, працівників у надзвичайних ситуаціях, і забезпечення їхньої спроможності діяти у разі їх виникнення.. Впродовж 2019-2020 навчального року були здійснені заходи по розвитку й удосконаленню цивільного захисту, а саме: 

1) Вивчались сценарії розвитку потенційно можливих НС.

2) Підвищувалась кваліфікація викладацького складу з питань ЦЗ і безпеки життєдіяльності.

3) Здійснювались заняття в групах підготовки з ЦЗ постійного складу школи.

На квітень 2020 року було заплановано проведення  Дня ЦЗ. Керівний склад, формування, працівники та учні школи повинні були набути практичного досвіду проведення заходів ЦЗ  за сигналами оповіщення та інформування населення, рятувальних робіт. У зв’язку з перехом школи на дистанційне навчання через карантин не проведено День ЦЗ.     

   

Основним завданням ЗЗСО 2020-2021 наступний рік із ЦЗ є:

 • удосконалення навчально-матеріальної бази з ЦЗ,
 • створення куточка з цивільної оборони,
 • підвищення кваліфікації викладацького складу,
 • проведення тактико-спеціальних навчань із формуваннями.

Організація роботи з охорони праці

Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на кабінети та спортзал. З усіма працівниками школи своєчасно проводяться інструктажі з ОП та пожежної безпеки. Перед початком навчального року всі працівники школи пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому навчальному році та до зими.

В своїй діяльності керувались Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, Конвенцією ООН про права дитини, Основами Законодавства України про охорону здоров’я,  міжгалузевою комплексною програмою «Здоров’я нації», іншими  нормативно-правовими актами, власним статутом. 

У школі діяли Правила внутрішнього трудового розпорядку та Статут, де чітко окреслено режим роботи школи, обов'язки адміністрації, учителів. Заняття проводились в одну зміну. Усього в школі 4 класні кімнати. Предметне навантаження протягом навчального  тижня  відповідало  гігієнічним вимогам. Тривалість перерв між уроками – 10 хвилин, одна перерва 40 хвилин (використовувались для гарячого харчування дітей та прогулянку на свіжому повітрі). Тижневе навантаження було затверджено наказом по школі та передбачало рівномірний розподіл годин між вчителями протягом тижня та протягом навчального року. Тепловий режим у школі відповідав нормам. Освітлення в школі двох типів: природне і штучне. Школа забезпечена  водою, якість якої відповідає нормам. Система вентиляції в школі – природна. Були створені умови для дотримання повітряного обміну. Постійно дотримувався режим провітрювання.

Належна увага приділялась санітарно-гігієнічним вимогам. Здійснювався  моніторинг пропусків занять за станом здоров'я, узагальнені матеріали якого знаходяться у шкільної медсестри,   у класних керівників та адміністрації школи.

Створено необхідні  умови для забезпечення повноцінного харчування школярів та встановлено контроль бракеражної комісії за якістю харчування.

Питний режим організовано у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог.

Створено умови для дотримання правил особистої гігієни дітей та персоналу. Впродовж року облаштовано  внутрішні.

Стан утримання місць загального користування задовільний, наявні всі засоби гігієни. 

У школі створені певні умови для фізичного розвитку учнів. Обладнано спортивний зал, спортивний та ігровий майданчиким. Відповідно до плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік у вересні був проведений Олімпійський тиждень. На протязі вересня були організовані ранкові спортивні вправи на свіжому повітрі. Особливий інтерес учні проявляють до позакласних заходів з фізичної культури. Діти залюбки брали участь у спортивних змаганнях. Діти люблять займатися спортом, брали активну участь у різного роду турнірах. Запроваджено тренувальні заняття з футболу.

Інженерні комунікації (тепло і електропостачання) знаходяться в належному стані.

У школі створено систему виховання здорово­го способу життя, яка сприяє розвитку фізичних здібностей учнів.

У вересні 2019 року оновлена інформація даних дітей пільгових категорій.

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та листа Міністерства освіти і науки України від 28.102014 № 1/9 – 557»  та з метою удосконалення роботи школи щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, здійснення контролю за умовами життя таких дітей, а також захисту їхніх прав та інтересів дітей, які мають батьків, організована робота з соціальної підтримки дітей пільгових категорій.

      Впродовж 2019-2020 навчального року, згідно чинного законодавства безкоштовним харчуванням забезпечені  діти із малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей та діти, батьки яких приймали участь в АТО.

 

Пріоритетні напрямки роботи

       У 2020-2021 навчальному році  навчальний заклад планує :

 • Продовжити роботу з впровадження основних положень Нової Української школи;
 • Впроваджувати принципи педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці усіх учасників освітнього процесу та принципу дитиноцентризму;
 • Створити  умови для забезпечення безперевного вдоскалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • Залучати педагогів до впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній  процес з подальшим узагальненням їх досвіду роботи;
 • Продовжити застосування нестандартних форм роботи з педагогами;
 • Забезпечити умови для  соціального захисту дітей пільгових категорій та  для навчання і розвитку талантів  обдарованих учнів;
 • Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності;
 • Забезпечити системний психолого-педагогічний супровід всіх учасників освітнього процесу;
 • Забезпечити ефективну взаємодію з громадськістю, з метою  розвитку учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації життєдіяльності школи;
 • Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;
 • Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов під час освітнього процесу;
 • Удосконалювати навчально-матеріальну базу школи, впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології;
 • Удосконалювати форми і методи дистанційного, змішаного навчання.
 • Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів школи.

 

Завдання навчального закладу на 2020-2021 навчальний рік

 

             Спрямувати діяльність на реалізацію таких навчально – методичних проблем:

ЗАГАЛЬНОЇ МЕТИ ШКОЛИ:

     «Формування компетентного учня в умовах розбудови національної школи шляхом впровадження ефективних педагогічних технологій навчання і виховання» 

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОЇ  МЕТИ :

«Розвиток творчої активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів в процесі становлення нової української школи»

ВИХОВНОЇ МЕТИ :

«Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учнів»

 

Для реалізації даних завдань  необхідно :

 

 • Забезпечити якісну  методичну роботу;
 • Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, громади держави;
 • Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків   процесу школи;
 • Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колективу за якість та результативність роботи;
 • Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).
 • Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2020-2021 н.рік.
 • Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими дітьми шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях тощо.
 • Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя.
 • Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей.
 • Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.
 • Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу, так і поза межами школи.
 • Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання ДПА.
 • Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських  якостей тощо.
 • Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
 • Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей;
 • Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
 • Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи.

 

Завантажити файл